syndykat warszawski
chwaa nam i naszym kolegom
bg · honor · honorarium